You Found Us

39 Trần Ngọc Diện, Thảo Điền

Quận 2, Hồ Chí Minh City, Vietnam

Open Every Day: From 6:30 to 21:00

+84 889 831 968

Oxygen Vista, 628 Xa lộ Hà Nội

Quận 2, Hồ Chí Minh City, Vietnam

Open Every Day: From 6:30 to 21:00

+84 889 831 968

Inside Tops Market, Thảo Điền Pearl

12 Đ. Quốc Hương, Quận 2, Hồ Chí Minh City, Vietnam

Open Every Day: From 6:30 to 22:00

+84 906 633 958

Paris Brest - Nguyễn Văn Hưởng

215 B5 Nguyễn Văn Hưởng,Thảo Điền

Paris Brest - Trần Ngọc Diện

39 Trần Ngọc Diện,Thảo Điền

HCM

Paris Brest - Oxyen Vista

Oxygen Vista, 628 Xa lộ Hà Nội, Thảo Điền

Paris Brest - Tops Market

12 Đ. Quốc Hương – Tops Market Thảo Điền

Contact Us

3 + 7 =